Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer en aansprakelijkheid

Op de site van Lucida, bureau voor mediation, coaching, training en juridisch advies, verder genoemd: ‘de site’, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Lucida, bureau voor mediation, coaching, training en juridisch advies (verder genoemd ‘Lucida’) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.
Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Lucida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of de informatie van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Lucida aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze webpagina’s kan (technische of typografische) fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Lucida is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de site van Lucida verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar Lucida verwijst.
De inhoud van deze website wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd, dan kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lucida. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

 

Lucida, gevestigd in Druten
Kamer van Koophandel nummer: 11053416

© copyright 2013 Lucida