Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lucida                                                              

Lucida                                                                                

Wijchenseweg 116

6538 SX  Nijmegen

K.v.K. 11053416

 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht al dan niet begrepen in de mediation overeenkomst of andere overeenkomst, daaronder ook begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht die wordt gegeven aan Lucida en de personen die in dienstbetrekking of anderszins werkzaam zijn voor Lucida.

Deze voorwaarden wijzen alle andere (algemene) voorwaarden nadrukkelijk van de hand.

 2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat de opdracht door of namens Lucida wordt aanvaard, of door de aanvang met haar dienstverlening door Lucida zonder dat opdrachtgever onmiddellijk na eerste kennisneming hiervan hiertegen bezwaar maakt. Lucida kan hierbij slechts worden vertegenwoordigd door aan haar kantoor verbonden medewerkers of personen.

 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en aanvaard door Lucida. De werking van artikel 7:409 BW wordt uitgesloten.

 4. In afwijking van artikel 7: 404 BW staat het Lucida steeds vrij te bepalen door welke personen de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zullen worden uitgevoerd.

 5. De dienstverlening van Lucida geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever(s). Derden kunnen aan de uitvoering noch aan de resultaten rechten ontlenen.

 6. Indien Lucida door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, is zij gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van een overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel/ gedeeltelijk te ontbinden, zulks naar haar keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.

 7. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten begrepen wordt – voordoet die tot aansprakelijkheid van Lucida leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Lucida afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lucida om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Lucida beperkt tot het aan Lucida in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar betaalde netto honorarium met een maximum van € 10.000,00 verminderd met de door Lucida namens opdrachtgever aan derden betaalde kosten. Bij opzet of bewuste roekeloosheid geldt die beperking niet. Iedere aansprakelijkheid van Lucida voor indirecte schade en/of vervolgschade is uitgesloten.

 8. Lucida zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zo mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. Lucida is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever ingeschakelde derden. Lucida gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat alle aan haar gegeven opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart Lucida tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, behoudens opzet op grove schuld aan de zijde van Lucida.

 9. Niet alleen Lucida, maar ook personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

 10. Lucida zal voor haar werkzaamheden in de regel een honorarium per uur dan wel een vast tarief per verleende dienst in rekening brengen. De hoogte is onder meer afhankelijk van het specialistische karakter van de opdracht, van de spoedeisendheid van de bijstand en de daarmee samenhangende dienstverlening buiten de reguliere kantooruren en de met de opdracht gemoeide belangen. Lucida is bevoegd om haar tarieven jaarlijks aan te passen, ook voor lopende opdrachten.

 11. Naast het honorarium zullen de ten behoeve van de opdrachtgever betaalde kosten, zoals reis-, verblijf-, en parkeerkosten inclusief BTW aan opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij anders afgesproken.

 12. Het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting wordt in de regel aan het einde van het traject of (twee)maandelijks achteraf aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. Indien Lucida invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever komen de buitengerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 10% van de het saldo van de openstaande declaraties en tenminste €250,00.

13. Lucida kan in het kader van een overeenkomst met opdrachtgever betaling van een voorschot verlangen en dit gedurende de overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van haar dienstverlening zal Lucida het voorschot verrekenen met haar slotdeclaratie, met andere door opdrachtgever onbetaald gelaten declaraties van Lucida dan wel met (te verwachten) facturen van in het kader van de overeenkomst door Lucida ingeschakelde derden. Nadat aan alle financiële verplichtingen van opdrachtgever uit de overeenkomst is voldaan zal Lucida het (restant van het) voorschot restitueren. Over het voorschot zal geen rente worden vergoed.

 14. De werkzaamheden kunnen, zonder nader overleg, aanzegging of ingebrekestelling, worden opgeschort of definitief gestaakt als de door Lucida gezonden declaraties niet tijdig zijn betaald of als geen voorschot ter dekking van de werkzaamheden voorhanden is. Lucida zal opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

 15. Afspraken kunnen tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Wanneer afspraken 24 uur of korter van tevoren worden geannuleerd, is Lucida gerechtigd de kosten van de gereserveerde tijd plus eventuele voorbereidingshandelingen of reistijd in rekening te brengen.

 16. Opdrachtgever verplicht zich om zijn klachten en/of vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden en/of de declaraties van Lucida binnen 14 dagen na redelijkerwijs daarmee bekend te zijn schriftelijk en gemotiveerd aan Lucida voor te leggen, waarna Lucida binnen 28 dagen gemotiveerd zal reageren. In geen geval heeft opdrachtgever recht om zijn betalingsverplichtingen jegens Lucida op te schorten.

 17. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 18 Lucida verplicht zich om door haar behandelde dossiers in haar archieven te bewaren gedurende de wettelijk vereiste termijn van zeven jaar na het eindigen van de mediation of opdracht in algemene zin, waarna zij de dossiers kan vernietigen.

 19. Lucida is op grond van de Wet Identificatie bij dienstverlening verplicht de identiteit vast te stellen en de gegevens vast te leggen van haar opdrachtgever en, indien dit vermoed wordt een ander te zijn, van degene aan wie de dienstverlening uiteindelijk ten goede komt. Lucida zal daar slechts in door de wet gegeven gevallen van afwijken en aanvaardt jegens opdrachtgever geen aansprakelijkheid voor de vastlegging van de gegevens en de gevolgen.

 20. Partijen kunnen slechts van deze voorwaarden afwijken door middel van een schriftelijke, door beiden getekende, vastlegging van de afwijkingen.

 21. Indien enig onderdeel van de voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd zou worden, blijven de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van kracht en zijn partijen gebonden zich in te spannen om in goed overleg een vervangend beding vast te stellen dat geldig is en dat de oorspronkelijke bedoelingen van partijen zo veel als mogelijk benadert.

 22. Op de rechtsverhouding tussen Lucida en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.